بهار و تابستان، بهترین زمان سفر به مشهد است- اگر سرمای هوا شما را آزار نمی دهد، پاییز و زمستان تورهای مشهد خلوت تر هستند.